VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – POPTÁVAJÍCÍ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poptávajících při využívání internetové služby Provozovatele - společnosti iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324 - umístěné na Serveru www.firmyzarohem.cz, jejímž účelem je zprostředkovávat poskytování služeb a zboží mezi Poptávajícími a Registrovanými uživateli.
  2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá
 2. DEFINICE POJMŮ

  1. Registrovaný uživatel – právnická či fyzická osoba, která vykonává služby či dodává zboží v daném oboru činnosti, který je registrován u Provozovatele a kterému jsou zasílány poptávky od Poptávajících
  2. Poptávající – každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Serveru zadá bezplatnou poptávku po službách či zboží
  3. Provozovatel – obchodní společnost iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324
  4. Server – internetová stránka www.firmyzarohem.cz, kde Provozovatel poskytuje zprostředkovatelské služby prostřednictvím poptávkového systému
 3. POPIS SLUŽBY

  1. Provozovatel umožňuje Poptávajícímu zadat svou poptávku na Server a to zcela zdarma. Tato poptávka je po zkontrolování zaměstnancem Provozovatele rozeslána Registrovanými uživatelům a zároveň publikována na Serverech Provozovatele. Zaměstnanec Provozovatele má právo kontaktovat Poptávajícího telefonicky za účelem doplnění či ověření údajů zadané poptávky. Poptávající získá nabídky na poskytnutí služeb či zboží od Registrovaných uživatelů, kterým Provozovatel předmětnou poptávku Poptávajícího zaslal.
 4. PRAVIDLA PRO ZADÁNÍ POPTÁVKY

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Poptávající závazné a vložením poptávky na Server s nimi Poptávající bez výhrad souhlasí.
  2. V poptávce musí mít řádně a pravdivě vyplněny kontaktní údaje a popis. Popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Počet příloh k poptávce je omezen na maximálně 10 souborů, kdy každý z přiložených souborů nesmí přesáhnout velikost 10 MB.
  3. Poptávající nesmí do systému vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům a také nesmí sloužit k propagaci vlastního ani jiného zboží a služeb.
  4. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení vhodného Registrovaného uživatele pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s vybraným Registrovaným uživatelem.
  5. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce zobrazí na Serveru a mohou být zobrazeny i na partnerských serverech Provozovatele. Poptávající tak souhlasí s uvedením svých kontaktních údajů na Serveru a partnerských serverech Provozovatele.
  6. Po zadání poptávky bude Poptávajícímu na Serveru vytvořen uživatelský účet, pokud jej ještě nemá, jehož prostřednictvím bude moci své poptávky spravovat a získat informace o nabídkách Registrovaných uživatelů zadaných přes internetový formulář Provozovatele. Poptávku, která byla rozeslána Registrovaným uživatelům, však již nelze doplnit či upravit. Přístupové heslo bude při vytvoření uživatelského účtu zasláno na e-mail Poptávajícího. Poptávající si může přístupové heslo kdykoli změnit.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI POPTÁVAJÍCÍHO

  1. Poptávající poskytuje dobrovolně Provozovateli osobní údaje a jím podobné údaje (dále jen „osobní údaje“) ke zpracování dle článku 7 těchto všeobecných obchodních podmínek.
  2. Poptávající souhlasí s odesláním informací uvedených v poptávce na e-maily a případně adresy Registrovaných uživatelů.
  3. Poptávající souhlasí s tím, že mu mohou chodit na e-mail nabídky od Registrovaných uživatelů reagující na jím zadanou poptávku. Tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Registrovaných uživatelů, a tak za ně Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
  4. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek ze strany Provozovatele tak, aby byl původní smysl poptávky zachován.
  5. Poptávající může požádat Provozovatele o ukončení platnosti poptávky na Serveru nebo tak může učinit sám prostřednictvím uživatelského účtu. Ukončením platnosti poptávky se rozumí odstranění kontaktních údajů z poptávky a nezasílání takovéto poptávky Registrovaným uživatelům.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

  1. Provozovatel má právo údaje uvedené Poptávajícím v poptávce zveřejnit na Serveru, případně na partnerských serverech Provozovatele a rozeslat poptávku vhodným Registrovaným uživatelům za účelem realizace poptávky.
  2. Provozovatel má právo poptávky od Poptávajících na Serveru nezveřejnit, nerozeslat Registrovaným uživatelům a zcela odmítnout z následujících důvodů:
   • poptávky nemají zcela vyplněny kontaktní údaje či popis poptávky
   • poptávky skrývají reklamu, nabídky třetích stran nebo Poptávajícího, či propagaci zboží nebo služeb
   • poptávky slouží zjevně k získání informací o Registrovaných uživatelích, zejména k monitoringu cen na trhu a přehledu o konkurenčním prostředí
   • poptávky, které jsou nižší cenové kategorie, a to v jednotkách tisíc Kč, nebo po vybraném spotřebním zboží dle uvážení Provozovatele
   • poptávky, které nejsou realizovány na území ČR
   • poptávky nemají vyplněny údaje pravdivě
   • poptávky mohou ohrozit dobré jméno Provozovatele
  3. Provozovatel se snaží, aby poptávky byly věrohodné a zároveň pro Registrované uživatele atraktivní.
  4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky od Registrovaných uživatelů, které díky Serveru obdrží Poptávající.
  5. Provozovatel má právo zasílat Poptávajícím na e-mail zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele, a to i s reklamním obsahem.
  6. Provozovatel má právo provádět změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, službách, údajích apod., které jsou již používány a zveřejněny, a to i bez předchozího upozornění Poptávajícího.
  7. I přes usilovnou snahu Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, a proto za jakékoliv chyby či poškození Poptávajícího Provozovatel Serveru nenese žádnou zodpovědnost.
  8. Vzniknou-li třetí osobě vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Poptávající za ztráty nebo škody, které způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel je oprávněn vydat osobní a kontaktní údaje Poptávajícího třetí osobě. Zároveň může Provozovatel na Poptávajícím vymáhat náhradu škody (zejm. za poškození dobrého jména Provozovatele a Serveru), kterou Poptávající svým jednáním způsobil.
 7. PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Provozovatel, jakožto správce osobních údajů Poptávajících postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
  2. Spolu se zadáním poptávky je Poptávající vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Provozovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Poptávajících, a to konkrétně jména, případně přezdívky, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
  4. Účelem zpracování osobních údajů Poptávajících Provozovatelem je řádné zajištění zprostředkování poskytování služeb mezi Poptávajícími a Registrovanými uživateli a zasílání obchodních sdělení Provozovatele.
  5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Poptávajících po dobu 5 let od okamžiku, kdy je Poptávající na www.firmyzarohem.cz zadal.
  6. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu, se kterou bude mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.
  7. Poptávající souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli, jeho spolupracujícím Registrovaným uživatelům a partnerským serverům Provozovatele.
  8. Poptávající bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto osobních údajů.
  9. Poptávající si je vědom svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, konkrétně práv dle čl. 15 – 22 Nařízení, zejména právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  10. Poptávající potvrzuje, že má bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.
  11. Poptávající uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele skrze e-mail, prostřednictvím SMS anebo telefonicky, a to na dobu 5 let od okamžiku, kdy je Poptávající na www.firmyzarohem.cz zadal.
  12. Poptávající má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na e-mailové adrese zakaznici@firmyzarohem.cz nebo přímo v e-mailu s obchodním sdělení.
  13. Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu zakaznici@firmyzarohem.cz.
 8. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

  1. Za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem personalizace reklamních sdělení a optimalizace marketingových aktivit především prostřednictvím reklamních a analytických nástrojů používá společnost iFORO Group, s.r.o. na svých webových stránkách soubory cookie. Tyto malé textové soubory jsou ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče přímo ve vašem počítači, ve kterém jste si webovou stránku zobrazili.
  2. Cookie soubory neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě kdy návštěvník stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může jednoduše zabránit jejich sběru změnou nastavení ve svém prohlížeči.
  3. Pro analýzu webových stránek pomocí souborů cookie a reklamní aktivity spojené s analýzou dat návštěvníků webu Firmyzarohem.cz, používá společnost iFORO Group, s.r.o. analytické a reklamní nástroje společnosti Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Jak společnost Google zpracovává osobní data a postoj k ochraně osobních údajů najdete zde. Dále pak reklamní systém Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00.
  4. Mezi dalšími nástroji používanými společností iFORO Group, s.r.o. můžete najít také analytický nástroj Collabim provozovaný společností Collabim s.r.o. se sídlem Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice a také nástroj Majestic provozovaný společností Majestic-12 Ltd se sídlem Faraday Wharf Holt Street, Birmingham Science Park, Aston Birmingham, B7 4BB, United Kingdom
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Poptávající je povinen se pravidelně seznamovat s aktuálním obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek. Nevyužije-li možnost danou bodem číslo 8.2, má se za to, že Poptávající s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
  2. Každý Poptávající má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a to zasláním žádosti o vymazání vložené poptávky či poptávek na e-mail zakaznici@firmyzarohem. V textu e-mailu je nutné uvést číslo poptávky, které se žádost týká, a přesný požadavek s kontaktními údaji Poptávajícího.
  3. Pro řádnou funkčnost služeb Provozovatele je třeba povolit používání tzv. cookies. Užíváním služeb Provozovatele tak Poptávající souhlasí s používáním cookies, a to především při přihlášení do uživatelského účtu na Serveru Provozovatele a jeho partnerských serverech.
  4. Server Provozovatele používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (Dále jen Google). Služba Google Analytics používá také souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním serveru souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  5. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.
  6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.