Všeobecné obchodní podmínky – Firma

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Registrovaných uživatelů při využívání internetové služby Provozovatele - společnosti iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324 - umístěné na Serveru www.firmyzarohem.cz, jejímž účelem je zprostředkovávat poskytování služeb a zboží mezi Poptávajícími a Registrovanými uživateli.
  2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.
 2. Definice pojmů

  1. Registrovaný uživatel – právnická nebo fyzická osoba, která dodává služby či zboží v daném oboru činnosti, který je registrován u Provozovatele a kterému jsou zasílány poptávky od Poptávajících.
  2. Poptávající – každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Serveru zadá bezplatnou poptávku po službách či zboží.
  3. Provozovatel – obchodní společnost iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324.
  4. Server – internetová stránka www.firmyzarohem.cz, kde Provozovatel poskytuje zprostředkovatelské služby prostřednictvím poptávkového systému.
 3. Popis poskytovaných služeb

  1. Provozovatel umožňuje Registrovaným uživatelům registraci na Serveru a přihlášení k odběru nových poptávek bez kontaktních údajů na Poptávající na e-mailovou adresu Registrovaných uživatelů. Každý Registrovaný uživatel si může sám zvolit obory činnosti, ze kterých si nechá zasílat poptávky na svoji e-mailovou adresu, a to bez omezení množství vybraných oborů. Registrovaný uživatel má zároveň možnost využít placenou variantu služeb, které poskytuje Provozovatel v rámci Serveru a které Registrovaným uživatelům umožní získat kontaktní údaje na Poptávající.
 4. Pravidla pro registraci uživatele

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Registrované uživatele závazné a odesláním žádosti o registraci nebo využíváním služeb Serveru s nimi Registrovaný uživatel bez výhrad souhlasí.
  2. Uživatel, který má zájem o registraci, musí řádně a pravdivě vyplnit povinné identifikační a kontaktní údaje o sobě a o kontaktní osobě na serveru Provozovatele. Tyto povinné údaje jsou ve formuláři označeny hvězdičkou. Na základě zadaných a odeslaných údajů a uhrazení ceny služby za užívání platební kartou bude Uživateli vytvořen uživatelský účet a na jeho e-mailovou adresu bude zasláno přístupové heslo. Veškeré uvedené údaje může Registrovaný uživatel editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se přihlásí na základě zaslaných přihlašovacích údajů.
  3. Zájmem Registrovaného uživatele musí být přijímání nových poptávek od Poptávajících z daných oborů. Obory poptávek, které si chce Registrovaný uživatel nechat Provozovatelem zasílat, si může vybrat přímo v uživatelském účtu, a to bez omezení množství vybraných oborů.
  4. Registrovaný uživatel nesmí Poptávajícím nabízet zboží nebo služby v jiném odvětví činnosti než ty, které Poptávající na Serveru poptával, a to zejména pojistky, úvěry a obdobné finanční produkty. V případě, že k takovémuto jednání dojde, má Provozovatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každého Poptávajícího, kterému Registrovaný uživatel odlišné zboží či služby nabízel. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku, kdy Registrovaný uživatel obdrží e-mailem výzvu Provozovatele k jejímu uhrazení. Registrovaný uživatel může nabídnout rozšíření zakázky o další zboží nebo služby, ale jen za předpokladu, že realizuje nebo bude realizovat zakázku, kterou Poptávající poptával.
  5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že může v rámci svých aktivit na stránkách Provozovatele obdržet hodnocení od Poptávajících. Registrací na Serveru Provozovatele Registrovaný uživatel souhlasí s uveřejněním získaných hodnocení v katalogu firem ve svém profilu a je si vědom, že hodnocení mohou být i negativního rázu. Provozovatel žádným způsobem nemění povahu hodnocení a nenese žádnou odpovědnost za obsah hodnocení.
  6. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn posílat Registrovanému uživateli e-mailová oznámení, která se týkají provozu Serveru a nastavení uživatelského účtu Registrovaného uživatele či zasílání poptávek.
 5. Pravidla a popis placených služeb

  1. Základní cena služby je 999 Kč bez DPH za kalendářní měsíc, v rozsahu neomezeného zobrazování poptávek. Provozovatel může poskytnout slevu dle svého obchodního uvážení.
  2. Poplatek za přístup ke kontaktním údajům Poptávajících na Serveru bude hrazen Registrovaným uživatelem pouze prostřednictvím automatických plateb platební kartou, a to v konkrétním datu platby, které je uvedeno v administraci v záložce Faktury. Délka fakturačního období je měsíční. V některých případech se může datum platby změnit, například pokud nebude platební metoda schopna pokrýt náklady, nebo pokud byl placený přístup zahájen v den, který v daném měsíci neexistuje apod.
  3. Pro přístup ke kontaktním údajům Poptávajících, musí Registrovaný uživatel Provozovateli poskytnout platební metodu formou platební karty. Registrovaný uživatel nese odpovědnost za platbu platební kartou. Pokud nebude platba úspěšně vyrovnána kvůli vypršení platnosti platební karty, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu, může Provozovatel pozastavit přístup Registrovaného uživatele ke kontaktním údajům na Poptávající, dokud se Provozovateli nepodaří úspěšně použít tuto platební metodu.
  4. Pokud se Registrovaný uživatel rozhodne použít tuto službu, klikne u konkrétní vybrané poptávky na tlačítko „Zobrazit kontakt“ a zobrazí si kontakt na poptávajícího, a to pouze za účelem podání cenové nabídky na poptávku.
  5. Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platby jsou prováděny automaticky až do okamžiku, kdy Registrovaný uživatel automatické opakování platby sám neukončí.
  6. Placenou službu s přístupem ke kontaktním údajům Poptávajícího může Registrovaný uživatel kdykoli ukončit, a to vypnutím automatické platby v záložce Faktury v administraci účtu Registrovaného uživatele. Přístup ke kontaktům na Poptávající bude Registrovanému uživateli umožněn až do skončení fakturačního období. Platby jsou nevratné a peníze za částečně vyčerpaná období Provozovatel nevrací. Po ukončení automatické platby zůstává platná registrace na Serveru včetně odběru nových poptávek bez kontaktních údajů na Poptávající na e-mailovou adresu Registrovaného uživatele.
  7. Provozovatel je oprávněn změnit cenu služeb v průběhu dalších období. Všechny změny cen budou platit nejdříve po 30 dnech od chvíle, kdy bude Registrovanému uživateli tato změna Provozovatelem oznámena.
  8. Registrovaný uživatel není oprávněn předat Provozovatelem poskytnuté kontaktní údaje na Poptávajícího jakékoli třetí osobě. Pokud Registrovaný uživatel zpřístupní kontaktní údaje či postoupí uzavřenou smlouvu třetí osobě, vzniká Provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku, kdy Registrovaný uživatel obdrží e-mailem výzvu Provozovatele k jejímu uhrazení.
 6. Práva a povinnosti Registrovaného uživatele

  1. Registrovaný uživatel souhlasí s poskytnutím při registraci zadaných či později editovaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli a jeho spolupracujícím subjektům.
  2. Kontakt na Poptávajícího, informace o poptávce a informace v ní uvedené a obdržené na e-mail, nesmí Registrovaný uživatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Veškeré informace, které Registrovaný uživatel obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Poptávajícího, zaslání nabídky Poptávajícímu a následnému navázání spolupráce.
  3. Veškeré údaje, které Registrovaný uživatel uvede, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele.
  4. Registrovaný uživatel se zavazuje, že nebude zasílané poptávky úmyslně zneužívat k páchání trestné činnosti, čímž by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele. Provozovatel je v takovém případě oprávněn a povinen spolupracovat s příslušnými státními úřady a poskytnout jim veškeré vyžádané informace včetně údajů poskytnutých Registrovaným uživatelem.
 7. Práva a povinnosti Provozovatele

  1. Provozovatel má právo údaje Registrovaného uživatele, které byly uvedeny při registraci a případně také v editaci po přihlášení na uživatelský účet Registrovaného uživatele, zveřejnit na Serveru.
  2. Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout registraci uživatele, který:
   1. uvádí nepravdivé údaje o své osobě či o kontaktní osobě
   2. se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Poptávajících
   3. nesplňuje tyto všeobecné obchodní podmínky,
   4. by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci Registrovaného uživatele na Serveru, a to i bez udání důvodu.
  4. Provozovatel je oprávněn zveřejnit Registrované uživatele, které jsou v prodlení s úhradou svých dluhů vůči Provozovateli, na Serveru v záložce „Registrovaní uživatelé, kteří nám nezaplatili“ a podobně, a to v rozsahu firma a sídlo nebo jméno fyzické osoby. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Registrovaní uživatelé v rámci služeb Serveru dostávají na e-mail. Provozovatel se však vynasnaží předejít publikaci a zasílání nesprávně či nepravdivě zadávaných poptávek na e-mail Registrovaného uživatele a jejich publikaci na Serveru.
  5. Provozovatel má právo zasílat Registrovaným uživatelům poptávky z oborů, které byly zvoleny při samotné registraci Registrovaného uživatele, případně v nastavení v uživatelském účtu Registrovaného uživatele na Serveru.
  6. Provozovatel má právo po dobu registrace Registrovaného uživatele na Serveru zasílat na e-mail Registrovaného uživatele uvedený při registraci zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele s reklamním obsahem, týkajícím se výhradně Provozovatele. Provozovatel využívá emailu Registrovaného uživatele v souladu s právním titulem „oprávněný zájem“ dle čl. 6 odst, 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”). Registrovaný uživatel má právo podat námitku na email Provozovatele zakaznici@firmyzarohem.cz a Provozovatel již nadále nebude oprávněn obchodní sdělení Registrovanému uživateli zasílat.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny, bez předchozího upozornění.
  8. Provozovatel monitoruje veškeré pohyby Registrovaných uživatelů na Serveru a v případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejnit seznam takových Registrovaných uživatelů a jejich kontaktních informací.
  9. Provozovatel neručí za bezchybnost systému. Jakékoliv chyby či poškození Registrovaného uživatele (zejména ve spojení s neobdržením poptávky na e-mail) nezakládají nárok Registrovaného uživatele na náhradu škody ani jinou formu kompenzace.
  10. Vznikne-li v důsledku porušení těchto všeobecných obchodních podmínek třetí osobě vinou Registrovaného uživatele škoda, nese Registrovaný uživatel, který tuto škodu způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Registrovaného uživatele.
  11. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu způsobil Registrovaný uživatel svým jednáním.
  12. Provozovatel negarantuje doručení e-mailu v návaznosti na chybu u poštovního serveru Registrovaného uživatele, případně jeho poskytovatele služeb.
 8. Pravidla pro zpracování osobních údajů

  1. Provozovatel, jakožto správce osobních údajů Registrovaných uživatelů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
  2. Při registraci je Registrovaný uživatel vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Provozovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Registrovaných uživatelů, a to konkrétně firmy, jména fyzické osoby, IČ, sídla / trvalého bydliště, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
  4. Účelem zpracování osobních údajů Registrovaných uživatelů Provozovatelem je řádné zajištění zprostředkování poskytování služeb mezi poptávajícími a Registrovanými uživateli a zasílání vlastních obchodních sdělení Provozovatele.
  5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Registrovaných uživatelů po dobu trvání registrace a 5 let od okamžiku ukončení registrace.
  6. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu, se kterou bude mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.
  7. Registrovaný uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů poptávajícím, Provozovateli, jeho spolupracujícím firmám a partnerským serverům Provozovatele.
  8. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto osobních údajů.
  9. Registrovaný uživatel si je vědom svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, konkrétně práv dle čl. 15 – 22 Nařízení, zejména právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  10. Registrovaný uživatel potvrzuje, že má sídlo / bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.
  11. Registrovaný uživatel uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele skrze e-mail, prostřednictvím SMS anebo telefonicky, a to na dobu 5 let od okamžiku ukončení registrace.
  12. Registrovaný uživatel má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na e-mailové adrese zakaznici@firmyzarohem.cz nebo přímo v e-mailu s obchodním sdělení.
  13. Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu zakaznici@firmyzarohem.cz.
 9. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

  1. Za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem personalizace reklamních sdělení a optimalizace marketingových aktivit především prostřednictvím reklamních a analytických nástrojů používá společnost iFORO Group s.r.o. na svých webových stránkách soubory cookie. Tyto malé textové soubory jsou ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče přímo ve vašem počítači, ve kterém jste si webovou stránku zobrazili.
  2. Cookie soubory neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě kdy návštěvník stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může jednoduše zabránit jejich sběru změnou nastavení ve svém prohlížeči.
  3. Pro analýzu webových stránek pomocí souborů cookie a reklamní aktivity spojené s analýzou dat návštěvníků webu firmyzarohem.cz, používá společnost iFORO Group, s.r.o. analytické a reklamní nástroje společnosti Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Jak společnost Google zpracovává osobní data a postoj k ochraně osobních údajů najdete zde. Dále pak reklamní systém Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00.
  4. Mezi dalšími nástroji používanými společností iFORO Group, s.r.o. můžete najít také analytický nástroj Collabim provozovaný společností Collabim s.r.o. se sídlem Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice a také nástroj Majestic provozovaný společností Majestic-12 Ltd se sídlem Faraday Wharf Holt Street, Birmingham Science Park, Aston Birmingham, B7 4BB, United Kingdom.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Registrovaný uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek. Nevyužijí-li možnost danou bodem číslo 10.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že Registrovaný uživatel s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
  2. Pro řádnou funkčnost služeb Provozovatele je třeba povolit používání tzv. cookies. Užíváním služeb Provozovatele tak Registrovaný uživatel souhlasí s používáním cookies, a to především při přihlášení do uživatelského účtu na Serveru Provozovatele a jeho partnerských serverech.
  3. Server Provozovatele používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (Dále jen Google). Služba Google Analytics používá také souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním serveru souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  4. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.
  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.